Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - Visser & Van Baars

Algemene Voorwaarden

1. Visser & Van Baars bvba (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”) is een bedrijf dat zich voornamelijk bezig houdt met het werven, selecteren, introduceren en bemiddelen van personen (hierna te noemen: "Kandidaten") aan bedrijven en andere instellingen in wat voor (rechts)vorm dan ook (hierna te noemen: "Opdrachtgever"). Het doel is dat de Kandidaat direct of indirect via een tijdelijke of vaste overeenkomst werkzaam komt te zijn voor de Opdrachtgever (hierna te noemen: "Arbeidsrelatie"). Deze Arbeidsrelatie kan in eender welke vorm (contractuele/juridische constructie) dan ook dan ook voorkomen.

2. Vacatures van de Opdrachtgever worden op exclusieve basis bij de Opdrachtnemer uitgezet.

3. De vergoeding die door de Opdrachtgever betaald zou moeten worden voor het aanbrengen van een nieuwe werknemer (hierna te noemen: “Vergoeding”), berekenen we via een percentage van het jaarinkomen van de Kandidaat. De Vergoeding, exclusief BTW, wordt als volgt berekend:

Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen ervoor kiezen wel of niet exclusief met elkaar samen te werken. Een exclusieve samenwerking houdt in dat de Opdrachtgever enkel-en-alleen met Opdrachtnemer samenwerkt bij het vinden van een nieuwe werknemer binnen de Business Intelligence & Big Data arbeidsmarkt, in België. Dit houdt in dat er gedurende een overeengekomen periode tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen samenwerking met andere externe partijen wordt aangegaan voor de zoektocht van Business Intelligence- en/of Big Data-profielen. Deze regeling loopt parallel aan de interne kanalen waar Opdrachtgever gebruik van maakt.

Binnen een exclusieve samenwerking bestaan er twee mogelijkheden:

 • Optie 1: Exclusieve samenwerking, met voorschot;

 • Een voorschot van €3000,- (Excl. BTW) wordt gefactureerd bij de opstart van de zoektocht;

 • Het voorschot van €3000,- (Excl. BTW) zal – na berekening van de fee (zie Tabel A) – afgetrokken worden van de totale fee;

 • Optie 2: Exclusieve samenwerking, zonder voorschot;

Een derde mogelijkheid tot berekening van de fee:

 • Optie 3: “No Cure, No Pay”. Een regeling waarbij de vaste percentages van Opdrachtnemer wordt gehanteerd (zie tabel A).

  Jaarinkomen t/m €54.999,99 per jaar

  Jaarinkomen vanaf €55.000,- per jaar

  Optie 1

  20%

  22,50%

  Optie 2

  22,50%

  25%

  Optie 3

  25%

  30%

Tabel A

In alle gevallen geldt er een minimum vergoeding van € 10.000,-.

Onder jaarinkomen verstaan we:

 • De jaarlijkse brutovergoeding, berekend op basis van 13,92 maanden, vóór inhouding of aftrek van sociale zekerheidsbijdragen.

 • Maaltijdcheques of -vergoeding

 • Voordeel bedrijfswagen (op basis van leasebudget, met een minimum van €500)

 • Nettovergoedingen

4. Indien er een Arbeidsrelatie tot stand komt zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan meteen schriftelijk op de hoogte stellen, samen met de besproken voorwaarden. De Opdrachtnemer zal de arbeidsovereenkomst aan de Opdrachtgever bezorgen binnen de 14 dagen na ondertekening.

5. Nadat de Arbeidsrelatie tot stand is gekomen zal de Opdrachtnemer de afgesproken Vergoeding factureren. Indien de factuur te laat betaald zou worden zullen alle eventuele extra kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten zoals advocaten, incassobureaus, deurwaarders etc., op rekening van de Opdrachtgever komen. De facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen nadat de Opdrachtnemer de factuur aan de Opdrachtgever heeft verzonden. Indien de factuur na deze 14 dagen nog niet betaald is op het door de Opdrachtnemer opgegeven rekeningnummer, dan zal de gerechtelijke procedure opgestart worden.

6. De voorwaarden in dit document zijn van toepassing vanaf het moment dat een Kandidaat officieel is voorgesteld aan de Opdrachtgever. Dit wil zeggen dat er specifieke informatie over de Kandidaat wordt uitgewisseld, zowel in een gesprek, zowel face to face als telefonisch of per mail, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, of wanneer er wordt verzocht om de Kandidaat te spreken.

7. Een Kandidaat voorstellen bij de Opdrachtgever gebeurt strikt confidentieel. Dit wil zeggen dat de Opdrachtgever onder geen enkele omstandigheid de kandidaat kan doorspelen naar een andere partij. Indien dit wel gebeurt dan zal de vergoeding die in artikel 3 besproken wordt, volledig betaald moeten worden door de Opdrachtgever.

8. Als de Opdrachtgever initieel een Kandidaat die door de Opdrachtnemer werd voorgesteld niet aanneemt, maar binnen de twaalf maanden na voorstelling alsnog zou aannemen of informatie zou doorspelen aan eender welke derde partij (cfr. artikel 7), dan zal de volledige Vergoeding zoals besproken in artikel 3, volledig betaald moeten worden door de Opdrachtgever.

9. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de aanwerving en beoordeling van de Kandidaat. Indien de Kandidaat niet geschikt blijkt dan is de Opdrachtnemer geen verantwoording verschuldigd. De Opdrachtnemer is enkel verantwoordelijk voor de introductie van Kandidaten en niet voor de eventuele geschiktheid.

10. De Opdrachtnemer biedt de Opdrachtgever een garantieperiode van 8 weken. Dit wil zeggen dat wanneer een Kandidaat binnen 8 weken het bedrijf van de Opdrachtgever verlaat dan zal er een proportionele terugbetaling van de Vergoeding gebeuren. Deze garantie is enkel van toepassing bij een gemotiveerd ontslag en is dus niet van toepassing wanneer er sprake is van overmacht of in geval van economische redenen. Als het ontslag te maken heeft met de kwalificaties, professionele geschiktheid of het gedrag, dan zal de motivatie binnen de 10 dagen na ontslag moeten gemeld worden aan de Opdrachtnemer. In dat geval zal de Opdrachtnemer de betaalde Vergoeding pro rata de gepresteerde arbeidstermijn terugbetaald worden.

De Opdrachtnemer verzekert een kwaliteitsvol selectieproces op basis van het profiel en de informatie die door de Kandidaat worden meegedeeld. Dit wil zeggen dat als de informatie uiteindelijk niet zou kloppen de Opdrachtnemer hier niet verantwoordelijk voor is.

11. Bij betwisting inzake de geldigheid of de uitvoering van huidige voorwaarden en de overeenkomst met Visser & Van Baars zijn enkel de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.